هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کیفیت ...

 

 

 

                       " مرا  کیفیت  ِ  چشم  تو  کافی  "  نیست ... ،

                       لب َت ...

                       موی َت ...

                       دست های َت ...

                       تن َت ... ،

                       من  همه ی  ِ  تو  را  می خواهم ...

        

       

         

             

           

             

          

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱