هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

معنی ...

 

 

 

                                 نوشته  می شود  تو  ...

                                 خوانده  می شود  خدا  ...

       

        

        

       

        

      

      

    

 

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱