هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مداد ِ قرمز ...

 

 

                    رنگ  ِ  فاصله  سُرخ  است ... ،

                    خط ّ ِ  فاصله ی  ِ  مشق هامان  یاد َت  هست ... ؟

 

 

         

          

                

          

           

 

         

       

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱