هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پیمودن ...

 

 

 

                                این  فاصله  را ...

                                نمی شود  رَج  زد ... ،

                                رگ  باید  ...

       

          

         

         

         

         

           

            

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩۱