هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دور ...

 

 

                           دست َم  کوتاه  است ... ،

                           مراقب  ِ  خودَت  باش ...

          

           

                      

            

          

          

          

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱