هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عبور ...

 

 

 

                                این همه  نرسیدن  را ...

                                تو  امّا ...

                                از  خط ّ ِ  پایان  ِ  من  رد  شدی ...

       

        

        

            

            

      

      

             

          

          

              

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ۱۱ آذر ۱۳٩۱