هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خودکرده ...

 

 

 

                             درد  وقتی  است  که ...
                             خود  ِ  خدا  باعث  ِ  کفر  ِ  آدم  شود ...
     
    
       
         
      
         
       
       
       
        
       
         
      
.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱