هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیگر ...

 

 

 

                                 اصلن  دیگر  نیا ... ،

                                 دیگر  فرقی  نمی کند ... ،

                                 من  دیگر  حال َم  خوب  نمی شود ...

       

      

          

        

     

        

          

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۸ آذر ۱۳٩۱