هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

ناکافی ...

 

 

 

                              این  دریای  ِ  غم  را ...

                              به  روزنه ی  ِ  امید ... ،

                             عُمر کفاف  نمی دهد ...

 

 

 

 

 

      

         

       

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٥ آذر ۱۳٩۱