هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انتظار ...

 

                      کجائی پس حوّا جان ... ؟

                      انگار  من  آدمم  ها ... !

                                        

                                                

                                                        

                                                             

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩