هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

احساس ...

 

 

 

                              مُردن ...

                              نداشتن  ِ  احساس  نیست ... ،

                              نخواستن  ِ  احساس  است ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱