هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قصد ...

 

 

 

              پائیز  خودَش  را  به  سرما  می زند  تا  نبودن َت  بیشتر بسوزاند ...

           

           

              

                   

                

                

            

            

           

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٤ آذر ۱۳٩۱