هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مدام ...

             

                 

                         در گوش َم  مدام ...

                         صدای  ِ  پائی  می آید ...

                         که  از  جنس  ِ  رفتن   است ...

       

         

            

               

                 

       

          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱