هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عجیب ...

                     

                     

                      عجیب  این جاست  که  نور  نیست  امّا ...

                      سایه  هست ...

    

           

             

                

              

                

               

                

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱ آذر ۱۳٩۱