هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عصبانی ...

                 

                        

                       یک  روز  با  همین  دست های  ِ  خودَم ...

                       بغل َت  می کنم ...

         

           

            

          

            

           

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱