هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آئینه ...

             

                              

                                  با  این  ریخت  و  قیافه ام  ...

                                  آئینه ...

                                  بودن  ِ  من  را  نشان  نمی دهد ... ،

                                  نبودن  ِ  تو  را  نشان  می دهد ...

          

              

                 

              

              

             

               

               

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱