هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خسته ...

                 

                                 

                       خسته ام  امّا ...

                       امّید  دست  از  سر َم  بر نمی دارد ...

       

             

             

 

            

                                    

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱