هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

به کسر و ضمّ ِ کاف ...

                  

                              

                                در  بازی  روزگار ...

                                تو  یار  نمی کشی ... ،

                                یار  می کشی ...

            

           

         

         

        

           

             

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱