هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بی قرار ...

             

                             

                   در  من  انگار  بی قراری   موج  می زند ... ،

                   از  تمام  ِ  قرارهائی  که ...

                   به  نیامدن  ختم  شد ...

                 

                    

               

                          

                        

                                

                     

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱