هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

تردید ...

            

                

                              خدایا ...

                              از  آنجا  به  اینجا  دید دارد  ... ؟!

      

         

          

          

            

           

          

   

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱