هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

فریاد ...

                         

                     

           

                       من ...

                       از  ازل  دیر َم ... ،

                       تو ...

                       تا  ابد  دور ...

           

 

             

             

               

                        

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱