هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

آسمانی ...

             

              

             

                        خیال َت  تخت ... ،

                        من ...

                        جای َم  روی  ِ  زمین  است ...

         

          

         

          

           

             

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱