هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خواست ...

        

            

                               دل َم  خواست ... ،

                               تقدیر َم  نخواست ...

       

         

          

         

          

         

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱