هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

زنده گی ...

            

                           

                    روزی  هزار  بار  آرزوی  ِ  زنده گی  می کنم ...

       

         

        

        

        

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱