هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خسته ام ...

            

                             

                    جاده ی  ِ رسیدن ...

                    دست  از  سر  ِ  این  پاهای  ِ  خسته   بر نمی دارد ...

          

           

              

          

            

          

                 

       

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱