هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مهتاب ...

                 

                                  

              مهتاب  نجوای  ِ  خورشید  است ...

        

           

             

            

             

                            

            

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱