هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پیدا ...

            

              

                     

                           یکی  پیدا  شود  که  گم  نشود ...

       

            

            

              

              

                

                

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱