هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

یآس ...

                       

                              

                       یآس یعنی ...

                       بودن  ِ  خدا  در مقابل  ِ نبودن  ِ  تو  هیچ  است ...

      

        

      

       

        

      

        

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱