هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

کر ...

                   

                              

                    جاده  حرف  ِ  رفتن  را  می زند ... ،

                    کاش  پاهام   نشنیده  بگیرند ...

       

            

            

            

           

           

                          

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱