هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

انگار ...

               

                                

         

                        در  من  انگار  ...

                        مرگ  دارد  زنده گی  می کند ...

          

                 

                  

            

               

              

                 

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ۱٢ آبان ۱۳٩۱