هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مُشرک ...

            

                                  

                 مُشرک  کسی  است  که  با  ریسمان  ِ  الهی  ته  ِ  چاه  نمی رود  ...

    

        

       

       

         

          

         

            

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱