هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شاخ ...

              

                                

                   سال هاست  آسته  می روم  و  آسته  می آیم ... ،

                   امّا ...

                   امان  از گربه ی  ِ  تنهائی ...

        

        

           

           

                    

     

      

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱