هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پائیز ...

                   

                                      

                       پائیز  یعنی  ضیافت  ِ  رنگ ها ... ،

                       هزینه اش ... ؟!

                       مرگ  ِ  برگ ها ...

          

             

               

            

         

              

                          

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱