هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

وجدان ...

            

                     

                            وجدان  یعنی ...

                            رنجیدن  دست  ِ  خودَ ت  نیست ... ،

                             رنجاندن  که  دست ِ  خودت  است ... !

            

               

                  

                

                 

               

              

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱