هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نوشتن ...

            

                                 

                        تنهائی  یعنی ...

                        از گریه ...

                        با  گریه  نوشتن ...

       

           

           

             

             

                

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱