هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بیداری ...

                 

                                     

                  

                      قرص  ِ  ماه  برای  ِ  بیدار  ماندن  است ...

       

          

          

          

          

           

         

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱