هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

خانه تکانی ...


 

                         چند بغل ...

                         "  دوستت دارم  " ...

                         سال هاست ...

                         افتاده   ته ِ   دلم .

                         حیف است .

                         خیلی از ته ِ دل اند  ها ... !

                         تو نمی خواهی شان ؟ ! ...

                                                        

                                                      

                                                            

                                                           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸