هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

شاعر ...

            

                                 

                     آن قدر  شاعر بود  که ...

                     "  نقدی  بر  دیوان  ِ  حافظ  "  َ ش  در  نوبت  ِ  چاپ   بود ...

        

           

             

            

            

            

               

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱