هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

دیوار ...

                       

                             

                           تنهائی  یعنی ...

                           ترجیح  ِ  دیوار ...

        

             

               

             

              

             

          

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱