هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

نگاه ...

 

 

               

               قَ ص د  ...

               "  ن ِ  گ  ا  ه  "   ب و د ...

               سَ ر   ک ِ ه   ب ِ ه   هَ م    ری خ ت ... 

               "  گُ  ن  ا  ه  "   شُ د .

                                           

                                        

                                           


                              

.

  
فرشید فرهادی ; سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸