هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

گره ...

               

             

                          

                        زنده گی ام   لنگ  ِ  یک  آغوش  است ...

 

    

       

      

        

       

         

.

  
فرشید فرهادی ; یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱