هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

پریشانی ...

       

                 

                        پریشانی  یعنی ...

                        بخواهی  با  خودً ت  خلوت  کنی  و ...

                        نباشی ...

      

      

      

      

      

       

      

         

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱