هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

قیامت ...

            

                

                       غروب  ِ  ابری  ِ  جمعه ی  ِ  پاییزی ... ،

                       منکران  ِ  قیامت  کجایند ... ؟!

     

       

        

        

        

         

          

          

          

.

  
فرشید فرهادی ; جمعه ٥ آبان ۱۳٩۱