هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مات ...

                  

                                    

                           تو هرگزی ...

                           تو همیشه ای ... ،

                           و  من  مات  مانده ام  ...

  
فرشید فرهادی ; پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱