هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

مزدور ...

                       

                              

                         درخت  ِ  خشکیده ...

                         ابر  ِ  بی بار  را ...

                         مزدور  ِ  تبر  می خواند ...

                   

                   

                          

                    

                   

                           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱