هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

حکمت ...

                    

                             

     بیت ِ " رشته ای بر گردن َم افکنده دوست ، می کشد هر جا که خاطرخواه ِ او ست " ...

     به ایهامی ترین  فاش گوئی  ِ  ممکن  در باب  ِ  حکمت است ... ،

     جائی  که  دوست  شیطان  است  و ...

     او ...

     خدا ...

         

             

             

              

               

            

           

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱