هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

عجیب ...

                

                              

                              یاللعَجب ... ! ،

                              که آتش  ِ دل  را ...

                              خیال ِ  تو ...

                              برافروزَد  و ...

                             بی افکند هم  ...

            

             

                   

                    

                        

                     

                    

.

  
فرشید فرهادی ; چهارشنبه ۳ آبان ۱۳٩۱