هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

بسیار ...

             

                  

                     دست بالای ِ دست بسیار است امّا ...

                     کاش دست توی ِ دست بسیار بود ...

                 

                

                 

                     

                

                

                        

.

  
فرشید فرهادی ; دوشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩۱