هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

سخت ...

              

                                

                         خدایا   موچ َم ...

          

             

              

              

            

              

            

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱