هیچکده

هیچ و باز هم هیچ

امر ...

                

                                 

                       عَرضی  نیست ...

                        جُز  طول  ِ  جدائی و ...

                        عمق  ِ  درد ...

                     

                  

                

              

           

            

               

.

  
فرشید فرهادی ; شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱